Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zdrowit S.A., ul. Siemianowicka 84, 41-902 Bytom.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych –  pisząc na adres e-mail: iod@aptekizdrowit.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej: RODO); dane osobowe przetwarzane są w celu:

  1. wymiany i archiwizacji korespondencji.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych będą:

  1. podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2. podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Spółki.

Okres przechowywania danych

  1. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia okresu archiwizacji korespondencji lub do momentu cofnięcia zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do przenoszenia danych osobowych;
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. prawo do usunięcia danych osobowych w tym do ograniczenia ich przetwarzania;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia korespondencji. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.